05/09/10
News
admin
Lei Liu, Yingli Zhang , Wenlong Wang, * Changzhi Gu , Xuedong Bai, and Enge Wang* DOI: 10.1002/adma.201003847
02/20/09
News
admin

Wangyang Fu, Zhi Xu, Xuedong Bai,* Changzhi Gu, and Enge Wang*

Nano Lett., Article ASAP
DOI: 10.1021/nl801656w
Publication Date (Web): February 10, 2009
12/19/08
New Publication
admin

Kaihui Liu, Wenlong Wang, Zhi Xu, Xuedong Bai, Enge Wang, Yagang Yao, Jin Zhang, Zhongfan Liu

J. AM. CHEM. SOC. 2009, 131, 62–63

 

11/11/08
News
admin

 

.
06/10/08
New Publication
admin

Wenlong Wang, Yoshio Bando, Chunyi Zhi, Wangyang Fu, Enge Wang, and Dmitri Golberg

J. AM. CHEM. SOC. 2008, 130, 8144–8145

 

04/25/08
News
admin
.
01/20/08
News
admin
.
12/27/07
News
admin

 

.
08/27/07
New Publication
admin

Lei Liao, Kaihui Liu, Wenlong Wang, Xuedong Bai, Enge Wang, Yueli Liu, Jinchai Li, and Chang Liu

J. AM. CHEM. SOC. 2007, 129, 9562-9563

 

08/01/07
News
admin